„WIFI pre Teba“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako SO pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“. Oprávnení žiadatelia: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a...