63. Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63 Prioritná os: 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných...

Plánované vyhlásenie Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov

Informácia o plánovanom vyhlásení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov Komponent Miestny rozvoj Kód výzvy: LDI01 Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: jún 2020 Predpokladaný termín...