Výzva na realizáciu mikroprojektov

Výzva je vyhlásená pre: prioritnú os 1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, prioritnú os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Dostupná alokácia v minimálnej hodnote: Prioritná os 1 – celková alokácia pre výzvu...