Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny, Živočíšna výroba Termín na predkladanie žiadostí – do...