Náš tím

Ing. Peter Paľa

riaditeľ centra

 

V roku 2004 úspešne ukončil štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulte Košice. Od vtedy pracuje v oblasti prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z verejných zdrojov, najmä so zdrojov EÚ ako samostatne zárobkovo činná osoba. 7 rokov pôsobil ako prednosta obecného úradu v Raslaviciach, kde okrem skúseností s implementáciou projektov získal zručnosti v oblasti samosprávneho riadenia. Ako finančný manažér sa spolupodieľal na implementácii národného projektu „Škola otvorená všetkým“, ktorého hlavným cieľom bolo zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a inklúzia žiakov základných škôl pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

„Mojím cieľom je, s využitím doterajších skúseností viesť centrum podpory tak, aby bolo relevantnou inštitúciou, dôležitým a prínosným hráčom pri napĺňaní cieľov Akčného plánu okresu Bardejov.“

 

Ing. Michal Bogdan

projektový manažér 

 

 

Ing. Daniela Pataráková

finančný manažér

 

 

Mgr. Gabriela Švarná

odborný administratívny pracovník