Naša činnosť

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Bardejov, n.o. je technickým a administratívnym nástrojom pre implementáciu rozvojových aktivít okresu v rámci Akčného plánu okresu Bardejov.

Hlavným cieľom centra je v súlade s opatreniami navrhnutými v Akčnom pláne plnením funkcie centra pre prípravu kľúčových aktivít prispievať k implementácii projektov financovaných z regionálneho príspevku a európskych štrukturálnych a investičných fondov v okrese Bardejov subjektmi z oblasti samosprávy, podnikateľského i mimovládneho sektora a tak napomôcť k dosiahnutiu strategického cieľa Akčného planú okresu Bardejov, ktorým je: „Do roku 2022 podporiť rast zamestnanosti a vytvorenie podmienok pre tvorbu 1370 pracovných miest zvýšením kvality a atraktivity okresu Bardejov prostredníctvom využitia prírodného, kultúrneho a ľudského potenciálu územia, dobudovaním infraštruktúry a rozvojom podnikateľského prostredia.“

Hlavné aktivity centra:

  1. Metodické usmerňovanie a koordinácia predkladateľov individuálnych návrhov ročných priorít a žiadateľov o regionálna príspevok (RP).
  2. Informovanie žiadateľov v oblasti zostavovania rozpočtov projektu, podmienok štátnej pomoci, verejného obstarávania a pod.,
  3. Metodické usmerňovanie a koordinácia vyúčtovania žiadostí o RP vždy, keď o to prijímateľ RP požiada,
  4. Sledovanie vyhlásených výziev EŠIF a metodické usmerňovanie a koordinácia žiadateľov,
  5. Sledovanie vyhlásených dotačných a grantových schém jednotlivých rezortov a informovanie verejnosti v okrese,
  6. Informovanie Okresného úradu o všetkých projektoch mimo žiadostí o RP, ktoré centrum metodicky alebo koordinačne podporilo,
  7. Príprava podkladov pre monitorovanie a hodnotenie plnenia Akčného plánu.