Operačné programy EŠIF 2014-2020

Integrovaný regionálny operačný program

Odkaz na stránku: http://www.ropka.sk/sk/irop/

Harmonogram výziev: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2018:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=13517

Výzva na predkladanie ŽNF príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených...

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Dňa 10.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do...

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:...