Operačné programy EŠIF 2014-2020

INTERREG V-A PL-SK

Odkaz na stránku:  https://sk.plsk.eu/

Harmonogram výziev na roky 2017/2018:
Orientačný harmonogram výziev II. kolo na roky 20172_018