Operačné programy EŠIF 2014-2020

OP Kvalita život. prostredia

63. Výzva zameraná na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2020-63 Prioritná os: 4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných...

Zelené hospodárstvo

Zelené hospodárstvo – informačná platforma, ktorá je prevádzkovaná Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a spravovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia rozšírila svoju pôsobnosť okrem podnikateľov a samospráv aj o prezentáciu zelených riešení...

Informačný seminár k výzve Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja pre EŠIF a Informačno-poradenské centrum Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF...