Operačné programy EŠIF 2014-2020

OP Ľudské zdroje

Odkaz na stránku: https://ludskezdroje.gov.sk/

Harmonogram výziev: https://ludskezdroje.gov.sk/vyzvy

Indikatívny harmonogram výziev pre prioritnú os 1:

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018 :
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2018/

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2019:
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2019/

Indikatívny harmonogram výziev pre prioritné osi 2,3 a 4: 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/harmonogram-vyziev/ihv2017-21-02-2017.pdf

Indikatívny harmonogram výziev pre prioritné osi 5 a 6:
Indikativny harmonogram vyziev na rok 2018, verzia 04
Indikativny harmonogram vyziev na rok 2019, verzia 01