Operačné programy EŠIF 2014-2020

Program rozvoja vidieka

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie č. 50/PRV/2020 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny, Živočíšna výroba Termín na predkladanie žiadostí – do...

Výzva č. 41/PRV/2019

Výzva č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie  4 –  Investície do hmotného majetku Podopatrenie 4.1  – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov...

Oznámenie pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (Výzva č. 9/PRV/2015 – aktualizácia č. 2)

Oznámenie pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (Výzva č. 9/PRV/2015 – aktualizácia č. 2)...