PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie č. 50/PRV/2020

  • podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov,
  • oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny, Živočíšna výroba
  • Termín na predkladanie žiadostí – do 31.3.2021
  • Výška oprávnených výdavkov: 10 000,00 € – 60 000,00 €
  • Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

Odkaz na výzvu:
https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338

Zdroj: PPA