Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22. marca 2021
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17. mája 2021
Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy
Z dôvodu zaužívaného spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6 operačného programu Ľudské zdroje, dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zmeny, ktoré sú zapracované vo výzve:
• predkladanie ŽoNFP v listinnej podobe nie je umožnené (okrem výnimiek uvedených vo výzve), t.j. komunikácia počas konania ŽoNFP bude prebiehať elektronicky prostredníctvom e-schránky,
• žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených vo výzve) mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (na základe výzvy na doplnenie v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené verejné obstarávanie.
V prípade akýchkoľvek odborných otázok nám môžete napísať e-mail na metodika.imrk@minv.sk , alebo telefonicky kontaktovať na telefónne čísla 02/509 45 112, 116, 110.

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-na-podporu-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk&fbclid=IwAR0keMbJXqgWjM5G14fDLwXgu-V6maFFoeuxS4x08wa5mg3vwEmr-arCuS0