Dokumenty

Akčný plán pre okres Bardejov: akcny_plan_okresu_bardejov ; ap_bj_v_zneni_dodatku_c__1

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov: ZZ 336 2015 o podpore najmenej rozvinutych okresov

Zákon o podpore regionálneho rozvoja: ZZ__539_2008 o podpore regionalneho rozvoja

Schéma štátnej pomoci: 2018_09_schema_v_zneni_dodatku_c_1

Príručka pre používateľov k def. MSP: prirucka-ek2015sk1

Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku: priloha_c__2_vzor_ziadosti_o_poskytnutie_rp_-_mirri

Žiadosť o vykonanie platby: ziadost_o_platbu_zmluvy

Pomôcka k vypracovaniu rozpočtu žiadostí: 09_pomocka_k_vypracovaniu_rozpoctu_ziadosti

Správa o realizácii projektu: sprava_o_realizacii_projektu

Finančné vyúčtovanie regionálneho príspevku: financne_vyuctovanie

Vyúčtovanie VO: prehlad_vo

Pracovný výkaz: pracovny_vykaz

Evidencia nárastu pracovných miest: preukazovanie_narastuubytku_pracovnych_miest_u_zamestnavatela (2)

Evidencia obsadzovania pracovných miest: evidencia_obsadzovaniapreobsadzovania_pracovnych_miest

Žiadosť o kontrolu verejného obstarávania: ziadost_o_kontrolu_verejneho_obstaravania

Vzor vyhlásenia žiadateľa o min. pomoc: vyhlasenie_ziadatela_o_minimalnu_pomoc_podla_nariadenia_1407_2013

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu: priloha_c__4_zoznam_meratelnych_ukazovatelov_projektov

Avízo o platbe: avizo_o_platbe_-_nova_zmluvy

Čestné vyhlásenie žiadateľa: 6__cestne_vyhlasenie 6__cestne_vyhlasenie_spolufinancovanie

Metodika prípravy návrhu ročných priorít AP: metodika_pripravy_rocnych_priorit_ap_nro_2020